2017.09.30 13th MF: Come Down To Earth Choir / Piotr Grygor – koncert / wystawa, instalacja audio

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp 10 zł

Start: 21:00

Partytura na głosy zwierzęce to wielopoziomowy, rozbudowany projekt oparty na współpracy z wieloma środowiskami, który w swojej festiwalowej odsłonie przybiera formułę Come Down To Earth Choir. W realizacji koncepcji Elżbiety Jabłońskiej bierze udział kilkadziesiąt osób, których zaangażowanie i prowadzony dialog stanowi podstawę procesu twórczego. Jest on dla autorki przestrzenią doświadczalną i równoważną z planowanym efektem końcowym. Dokumentacja zgromadzona w trakcie pracy nad projektem, w postaci nagrań audiowizualnych, stanowi materiał wyjściowy do stworzenia ostatecznej formy instalacji o charakterze synkretycznym. Zarejestrowane i skompilowane pomruki, buczenia, wycia, skomlenia, skowyty zwierząt stały się pierwowzorem dla pracy kompozytora, dyrygenta i chórzystów zaproszonych do współpracy przy projekcie. Partytura stworzona przez kompozytora Marcina Gumielę stanowi próbę przeniesienia zarejestrowanych, przez współpracującego przy projekcie muzyka Wojtka Kotwickiego, dźwięków wydawanych przez zwierzęta żyjące w bydgoskim ogrodzie zoologicznym na język współczesnego zapisu muzycznego. Powstała partytura stanowi rodzaj inspiracji, a praca nad nią zakłada możliwość indywidualnej jej interpretacji przez dyrygentkęAgnieszkę Sowę oraz uczestników Chóru Akademickiego UTP im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, uczestników projektu.

Projekt powstał we współpracy:
Marcin Gumiela – kompozycja
Agnieszka Sowa – praca interpretacyjna nad utworem
Chór Akademicki UTP im J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – wykonanie
Wojtek Kotwicki – nagrania audio, wideo, grafika
Elżbieta Jabłońska – koncepcja/idea/koordynacja

Projekt Partytura na glosy zwierzęce zrealizowany został w ramach stypendium MKiDN w roku 2014.

Start: 22:30

Piotr Grygor to artysta audiowizualny. Tłumaczy procesy życiowe roślin na dźwięk, muzykuje z owadami, maluje falami mózgowymi. Rozwija koncepcję bionicznej improwizacji audiowizualnej – jak najbardziej otwartych, reaktywnych środowisk, wzorowanych na naturalnych habitatach bądź́ procesach, zapewniających generatywność i emergencję.

EEGrafika – wystawa
Grafiki z fal mózgowych. Ludzki mózg jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowaną strukturą w znanym nam wszechświecie i jako taki posiada spory potencjał jako źródło generowania materiału audiowizualnego. Ideą cyklu EEGrafika była bezpośrednia transpozycja procesów neurologicznych na obraz, a tym samym wizualizacja nieustającej burzy impulsów elektrycznych ludzkiego „biokomputera”.
Sensor EEG, środowisko programistyczne Pure Data, druk cyfrowy, 2017.

Plant Chant – instalacja audio
Procesy życiowe roślin transponowane na dźwięk. Czuły pomiar aktywności elektrycznej roślin sterujący syntezą audio w czasie rzeczywistym. W roślinach, podobnie jak we wszystkich żywych organizmach, występuje mierzalny przepływ elektronów, który można wykorzystać np. do sterowania parametrami syntezy dźwięku. Muzyka elektroniczna jest w swojej istocie wykorzystaniem fluktuacji elektronów i sterowaniem za pomocą̨ napięcia, które można przetłumaczyć za pomocą̨ całego spektrum urządzeń na słyszalne częstotliwości, głośność lub barwę̨ dźwięku. Tłumaczę życie roślin na dźwięk za pomocą̨ czułego galwanometru (znanego np. z wykrywacza kłamstw), sterującego oscylatorami i filtrami. Czuły pomiar oporu elektrycznego pomiędzy dwiema elektrodami przyłożonymi do różnych części rośliny skutkuje natychmiastową zmianą rytmów i wysokości generowanych tonów. Nie bez znaczenia pozostają̨ takie czynniki jak warunki oświetleniowe, wilgotność gleby czy obecność organizmów mogących stanowić zagrożenie. Pomimo, że rośliny nie posiadają̨ narządów zmysłowych, w ludzkim rozumieniu, wydaje się̨ , że całe ich organizmy działają jak systemy nerwowe.

————————–————————–————————

MÓZG, tickets 10 zł

Start: 9 pm

Come Down To Earth Choir is a multilevel elaborate project based on co-operation of many environments. Several dozen people participate in the execution of Elżbieta Jabłońska’s conception. Their involvement and dialogue between them is the basis for the creative process. It serves as experimental space for the author and it is equivalent with the planned final result. The documentation, in the form of audio and visual recordings, gathered during the project constitutes the starting material for the creation of the final form of the hybrid installation. Registered and compiled animal rumblings, humming, howling, squealing and whining became a prototype for the composer, conductor and choir members invited to participate in the project. Wojtek Kotwicki, a musician working in the project, registered the sounds of animals living in the zoological garden in Bydgoszcz. The score created by the composer Marcin Gumiela is an attempt to translate these sounds into the language of musical notation. The score is a kind of inspiration and working on it assumes a possibility of interpretation by the conductor Agnieszka Sowa and the members of the Academic Choir of the University of Science and Technology in Bydgoszcz.

The project was created in co-operation with:
Marcin Gumiela – composition
Agnieszka Sowa – interpretation of the piece
Academic Choir of UTP – rendition
Wojtek Kotwicki – nagrania audio, wideo, grafika
Elżbieta Jabłońska – concept/idea/coordination

The recordings were made in a way that did not upset any of the recorded animals. The project was carried out as part of the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage from 2014.

Start: 10:30 pm

Piotr Grygor. Audio-visual artist. Sonifies plant life, makes music with insects, paints with brainwaves. Develops a bionic audiovisual improvisation method i.e. uses open and reactive environments bearing similarities to natural habitats and processes, providing generative and emergent outcomes.

EEGfx – exhibition
Graphics made of human brainwaves. Human brain appears to be the most complicated structure in the known universe and with our present abilities to easily monitor almost every life function just begs for being used as a source of generative audiovisual material. The idea of this graphics cycle was to transform dynamics of neurological processes directly to optical structures thus visualising the constant storm of electrical impulses of human brain.
EEG sensor, Pure Data programming environment, digital print, 2017.

Plant Chant – audio installation
Real-time plant life sonification. Delicate electrical activity of plant organisms controlling audio synthesis. There is a measurable electrical field in all living organisms, including plants. One can use it to control parameters of audio synthesis. All electronic music in its core is just using electrons’ fluctuations and control voltages, which can be translated to audible frequencies, volume, sound textures etc. I translate plant life to sound using a sensitive galvanometer (known from lie detectors) that controls oscillators and filters thus producing instant change of rhythms and frequencies, according to fluctuations in plant’s electrical activity, which changes with the amount of light, humidity or predators being around. Plants may not have sense organs as humans have eyes or ears, but their whole organisms seem to act as nervous systems.