2017.11.29 13th MÓZG Festival: ECOFILMS ABOUT US „Był sobie las” & „Homo sapiens”

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Austriackie Forum Kultury

Próżna 7/9, Warszawa

wstęp wolny

byl-sobie-lasStart: 18:00

„Był sobie las”

Dokument nagrodzonego OSCAREM za „Marsz pingwinów” Luca Jacqueta zabiera widzów w niesamowitą podróż w głąb lasów tropikalnych. „Był sobie las” to fascynująca i zachwycająca wizualnie podróż do świata natury, w głąb tajemniczych lasów deszczowych Peru i Gabonu, pokazująca największe cuda tamtejszej fauny i flory. Przewodnikiem widzów po lasach tropikalnych jest ceniony francuski przyrodnik Francis Hallé. Zdjęcia do dokumentu kręcone były od czerwca do listopada 2012. Twórcy wykorzystali zarówno tradycyjne kamery, jak i drony, które pozwoliły na sfilmowanie pełnej panoramy amazońskiej przyrody. Dokument wzbogacony jest animacjami i rysunkami autorstwa Francis Hallégo. ZWIASTUN

 

 

 

 

homo_sapiensStart: 20:00

„Homo sapiens”

Co pozostanie z naszej cywilizacji, gdy w końcu wyginiemy? Puste przestrzenie, opuszczone budynki, sklepy, kina, szpitale, biura, szkoły, biblioteki, parki rozrywki i więzienia. Ruiny miast, które coraz bardziej porastać będzie roślinność. Zarośnięte wysypiska śmieci i zbiorniki wody czy rozpadający się na drodze asfalt… Przestrzeń, w której mieszkamy, po naszej zagładzie ponownie przejmie natura, z której kiedyś brutalnie ją wyrwaliśmy. Film, kręcony przez 4 lata w Europie, USA, Japonii i Argentynie, jest krytycznym portretem naszej cywilizacji. Zbudowany wyłącznie z precyzyjnie skomponowanych, statycznych ujęć, pozbawionych jakiegokolwiek komentarza. Przyglądamy się życiu ludzi na Ziemi, ich stosunkowi do zwierząt, drugiego człowieka, wojen. Brak tu obrazów przestrzeni prywatnych. Oglądamy wyłącznie miejsca publiczne: biura, hale sportowe, magazyny, szkoły, szpitale, sklepy. Poznajemy sposób organizacji życia na naszej planecie, a także wpływ, jaki rozwój technologii ma na degradację naszej cywilizacji. Widzimy miejsca opuszczone, zapomniane, odzyskane przez naturę i zwierzęta. Film jest głębokim spojrzeniem na wpływ, jaki ludzkość wywarła na Ziemię, próbą przewidzenia przyszłości, jaka nas czeka i oceną roli człowieka w dobie kryzysu ekologicznego. Czy mamy szansę na zmianę? Co powinniśmy w tym kierunku zrobić? Czy nie jest już za późno? Ten medytacyjny, poetycki esej o skończoności naszego gatunku zachęca do medytacji nad kruchością człowieka, do refleksji nad upływającym czasem i chwilą. ZWIASTUN

————————–————————–————————

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Austriackie Forum Kultury

Próżna 7/9, Warszawa

free admission

Start: 6 pm

„Once upon a forest”

A documentary film by Luc Jacquet takes the viewer on an amazing journey deep into tropical forest. “Once Upon A Forest” is a fascinating and visually amazing journey into the world of nature, mysterious rainforest of Peru and Gabon that shows the greatest wonders of fauna and flora. Francis Hallé, a respected French naturalist is the audience’s guide. The film was shot in the period from June to November 2012. The makers used traditional cameras as well as drones, which allowed them to capture the full range of the Amazonian nature. The film is enriched with animations and drawings by Francis Hallé. TRAILER

Start: 8 pm

„Homo sapiens”

What is going to be left of our civilisation once we all finally extinct? Empty spaces, abandoned buildings, shops, cinemas, hospitals, offices, schools, libraries, amusement parks and prisons. Ruins of cities will become more and more overgrown with plants. Overgrown landfills and water reservoirs or asphalt roads falling apart… After our extinction, the space, where we live will be once again taken over by nature from whom we brutally tore it away. The film was shot over the period of 4 years in Europe, USA, Japan and Argentina and it is a critical portrait of our civilisation. The film is constructed exclusively from precisely composed, static shots devoid of any commentary. We take a look of mankind’s life on Earth, its’ relationship with animals and other humans, wars. There are no pictures of private spaces. We only see public spaces: offices, sports halls, warehouses, schools, hospitals, shops. We discover the way our life is organised on the planet as well as the way the development of technology affects the degradation of our civilisation. We see abandoned or forgotten places and those recovered by nature and animals. The film is an in-depth look into the role of humans in the hour of ecological crisis. Do we still have a chance for change? What should we do in order to achieve that? Is it already too late? This meditative poetic essay about the finiteness of our species encourages us to reflect upon the fragility of a human being and the passing of time and the moment. TRAILER